VOP

R-shoes s.r.o.

1. (dále jen jako „všeobecné obchodní podmínky“) Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek

označuje společnost R-SHOES s.r.o., se sídlem Kukucinova 4441/26 Sereď 92601 , IČ 50458345, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo 113446/B.
Kontakty: web@r-shoes.eu
Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07
Bratislava 27

1. Zboží lze vybírat prohlížením katalogu na těchto našich Facebook stránkách: R-shoes sport, Kika sport, Oblečení
Příslušenství a e-shop : www.r-shoes.eu

2. Při objednávání přes internet uveďte, prosím, následující údaje:
o Pokud nakupujete jako spotřebitel, t.j. jako fyzická osoba, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své
podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte Vaše telefonní číslo.
o Pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, IČ, DIČ a místo podnikání nebo
sídlo

3. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a obratem potvrzena sms Facebook-Messenger nebo e-
mailem..Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až ke kupujícímu s vámi dohodneme formou SMS, Facebook / Messenger, nebo e-mailem, kde Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.


4. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po doručení
potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a kupní smlouva je uzavřena až
závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě SMS Facebook / Messenger,
nebo e-mailem potvrzení, že je zboží připraveno k vyzvednutí, resp., že bylo expedováno.

5. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Zboží však obvykle
expedujeme do 2 pracovních dnů. Dodání zboží uskutečňujeme během pracovních dnů od 9:00 – 18:00, o přesném dni
expedice a dodání zboží vás budeme SMS Facebook / Messenger nebo e-mailem.

6. Prodávající oznamuje těmto kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracování
osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám,
resp. okruhu příjemců uvedeným v bodě 24.23.

7. Při přebírání zboží Vám doručíme doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na
dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny
Vám bude odeslán spolu se zbožím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí
osoba převezme všechny části objednaného zboží.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce
nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci
splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo-li ani při vynaložení všeho
úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito
všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této
skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od
oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

9. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v
rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě.
Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na
odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem na adrese web@r-shoes.eu nebo formou
SMS Facebook / Messenger způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy.

10. Odstoupí-li kupující od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující
odstoupil.

11. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu: Miloš Tagaj, Depo 70, Břetislavova 1945/1, 69007 Břeclav. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní
včetně kompletní dokumentace, nepoškozený, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný. Doporučuje se zboží pojistit.
Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které
kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení
zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než
je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na
doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou
kupujícímu vráceno do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení
od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno
právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány
žádné další poplatky..

12. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo
hodnota dotčeného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení
potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši
hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího
proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

13. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje
se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady, které vznikly
prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulováno dle ceníku pro pozáruční
servis zboží.
Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve
výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

14. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží (spolu se všemi platbami, které od něj přijal
na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) v
lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen
vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně
dokumentace a pod. doručený nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a
pod. zpět prodávajícímu.

15. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím.
ke stažení zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze
není možné vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem.
Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti
odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 2,-
EUR do 150,- EUR.

16. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních
podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle
těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním
zboží zpět kupujícímu.

17. Kupní cena zboží Vám bude vždy potvrzena ve upřesnění objednávky SMS. Kupující potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že
součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

18. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do
vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné
zboží nabízíme bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových
akcií nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe
odráží cenovou hladinu daného výrobku v daném čase na trhu.

19. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.
o Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tzn. zejména je-li Zboží Kupujícímu prodáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující
oprávněné Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění
Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle zvolení Kupujícího.
o V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou
Reklamaci.

o Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů,
odstavec 3, bod 1.i., se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční
doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz.
kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal),
rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zasláno na
dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
o Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a vymezení
pojmů, odstavec 3, bod 1.i., trvá 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je
reklamované zboží doručené poštou nebo kurýrem, (viz. kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje
zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od
kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
o Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu
účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od
smlouvy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

o Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel - kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel - kupující může místo odstranění vady
požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené
náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
o Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, pokud to spotřebiteli - kupujícímu
nezpůsobí závažné potíže.
o Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel -
kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší spotřebiteli - kupujícímu, pokud
jde sice o odstranitelné vady, pokud však spotřebitel – kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro
větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny
věci.
o Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 1.
tohoto článku) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod 2. tohoto článku) tak, že umístil tento
Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si
jej přečíst v době před odesláním objednávky.
Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje, je
prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) zákona o ochraně
spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud
se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po
určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech
lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové
zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi
oběma smluvními stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen
reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může
prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou,
notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu
na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení
zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.
o Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která
reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné
posouzení. Pokud kupující zboží zašle k odbornému posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady
odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu
na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou
vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží.
Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na
odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze
zamítnout.
o Reklamace se uplatňuje poštou na adrese: Miloš Tagaj, Depo 70, Břetislavova 1945/1, 69007 Břeclav
o V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v
den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s
ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou
dohodnutou s kupujícím.
o Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději
do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na
výměnu výrobku za nový výrobek.

o V situaci, kdy je Zboží potřeba zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, jedná Kupující tak, aby bylo Zboží zabaleno
do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu Zboží. V případě přepravy křehkého
Zboží doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.
o V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme,
zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum
přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.
o Odpovědná osoba v plné míře odpovídá za sledování běhu lhůty pro reklamaci v souladu s příslušným ustanovením
Zákona čj. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a neprodlené kontaktování zákazníka o vybavení
reklamace v zákonem určené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
o Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým
s Kupujícím k převzetí opraveného Zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s
reklamačním protokolem doručený Kupujícímu formou doporučené zásilky.
o Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně
jako při neodborné manipulaci se Zbožím, tzn. zejména při:
o používání Zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží
o V případě, že Kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo když se Kupující - spotřebitel
obrátil na Prodávajícího se žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci
nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující – spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího se
žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího
odeslání, má Kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního
řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07
Bratislava 27, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů
vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující –
spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může
k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na
webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
o V případě jakékoli Reklamace informuje Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na
nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby jej
navštívil servisní technik a opravu poruch Zboží provedl na místě případné instalace, tzn. u Kupujícího, nebo doporučí Zboží
dopravit do servisního střediska.
o Reklamační oddělení Miloš Tagaj, Depo 70, Břetislavova 1945/1, 69007 Břeclav
E-mail: web@r-shoes.eu , SMS Facebook/ Messenger
o Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro
konkrétní zboží, a plyne ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou
osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 ods. 1 občanského zákoníku]. Pokud
kupující, není spotřebitel ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů, odstavec 3, bod 1.i., záruční doba
trvá 12 měsíců.
o Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
o V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Případné další
reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná
běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.
o Veškeré záruční opravy uplatněné právem jsou bezplatné.
o Záruční doba běží od převzetí zboží.
o Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy
zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet
záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).
Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.
o Pro všechny značky se stačí prokázat pouze daňovým dokladem (fakturou nebo pokladním bločkem), avšak byl-li při koupi
dodaný i záruční list doporučujeme jej při uplatnění záruky předložit spolu s dokladem o koupi.
o Daňový doklad Vám bude odeslán v den dodání spolu se zbožím.
o Záruční list můžete samozřejmě také poslat poštou - spolu s číslem své objednávky a okopírovanou fakturou - na adresu:
Miloš Tagaj, Depo 70, Břetislavova 1945/1, 69007 Břeclav
o Potvrzený záruční list zašleme zpět na vaši adresu, kterou jste uvedli v objednávce (pokud neuvedete jinou).
o Záruční listy nepotvrzujeme rovnou, protože zboží nevybalujeme a fyzicky nekontrolujeme.
Toto privilegium přísluší vždy zákazníkovi, který si zboží zakoupil. Proto vám dáváme prostor zboží nejprve pečlivě
zkontrolovat a vyzkoušet.

20. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně udáním nesprávné adresy
kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit
svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. . V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je
mechanicky poškozený, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V
případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o
rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce.
Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v
takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a
poškození zboží kupující zaznačí do dokladu o převzetí zboží.
Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je nutno uplatnit okamžitě po převzetí
zásilky, nejpozději v době, která je určena u jednotlivých přepravních společností v dokumentu „Způsoby doručení“ a
„Reklamace“. Nároky z později zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamováno
vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky
včetně návodu k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

21. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické
pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající
neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního
zboží.
Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě
úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14
kalendářních dnů stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se
s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

22. Body 8. až 16. těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele
uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

23. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že
prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o
nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na
zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení
spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů.
2. Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Internet společnost R-SHOES s.r.o., so
sídlem Mírové náměstí 6, 90301 Senec , IČ 50458345, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu
Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo 113446/B.
je Slovenská obchodní inspekce Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická
osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České
republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů
alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen „RSO“) k řešení svých sporů, v
jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná
na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní
elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního
řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

24. Osobní údaje a jejich ochrana

25.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a
příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

25.2. Kupující resp. dotyčná osoba (dále jako „kupující“ nebo „dotčená osoba“) poskytuje osobní údaje prodávajícímu
dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí
prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování

těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky
a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží.

25.4.Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu ust. § 10 odst. 1 písm. 3 písm. b) zákona 122/2013 Sb. o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy
zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího
bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je
nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

25.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně k účelu
uvedené v bodě 25.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

25.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a
využívali výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

25.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými
mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude
obcházet.

25.9. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
1/ potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,
2/ v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, byl-li jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, nepostupuje-li prodávající při získávání osobních údajů podle § 8
ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ a
e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů nezbytné pro
kupujícího k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získává osobní údaje
kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i dobu platnosti souhlasu, a jestliže kupujícího povinnost
poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou
je Slovenská republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a
vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,
- třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,

25.10. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 25.14. je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a
vyhodnocování operací:
1/ v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,
2/ v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
3/ opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování,
4/ likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady
obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
5/ likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
6/ blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává
osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

25.11. Právo kupujícího dle bodu 25.10. bodu 3 a 4 lze omezit, pouze pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního
zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

25.12. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči
1/ zpracovávání jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího
souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
2/ využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
3/ poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

25.13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u prodávajícího kdykoli
namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením
oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů,
které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; pokud tomu nebrání zákonné
důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování
kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

25.14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího
kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad,
vydá-li se takové rozhodnutí výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má
právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování,
přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude
mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě dle bodu

25.21. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upravena opatření na
zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních
vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal
jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

25.15. Pokud kupující uplatní své právo
1/ písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona;
žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
2/ osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil
zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,
3/ u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu
bez zbytečného odkladu.

25.16. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních
údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

25.17. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

25.18. Pokud kupující nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

25.19. Žádost kupujícího podle bodu 25.9., 25.10. 1/, 3/ až 6, a bodu 25.12. až 25.14. vyřídí prodávající bezplatně.

25.20. Žádost kupujícího dle bodu 25.10. 2/ vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit
výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se pořízením technických nosičů as
odesláním informace kupujícímu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

25.21. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího dle odstavců 25.19. a 25.20. nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení žádosti

25.22. Omezení práv kupujícího dle bodu 25.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a
Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

25.23. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely
uvedené v bodě 25.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Adresa: Lískovská cesta 13 , Lískovec 962 21
IČ: 36 624 942
zapsaná v OR OS Banská Bystrica odd. Sa, Vložka č. 1 9084/S
Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. 1 písm. e) bod 3 ZnOOÚ poskytuje osobní údaje kupujícího v rozsahu
podle zákona 324/2011 Sb. o poštovních službách pro účely doručení zboží podle bodu 25.2. těchto podmínek
prostřednictvím těchto třetích stran:
Česká pošta, a.s.
Adresa: Partyzánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČ: 36 631 124
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, 803/S

25. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského
zákoníku, Obchodního zákoníku (v případě, že kupující nevystupuje jako spotřebitel), 22/2004 Sb. o elektronickém
obchodu ao změně zákona 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao
změně některých zákonů ve znění zákona č.j. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.j. 102/2014 Sb.
o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku

26. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

27. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení
změny všeobecných obchodních podmínek. Platně uzavřená smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v
době, ve kterém byla uzavřena. je splněna umístěním na facebook stránce.